نظرسنجی   

میزان رضایت شما در راه اندازی پیگیری اینترنتی اسناد مالی چیست؟
  خیلی خوب   خوب
  متوسط   ضعیف
  خیلی ضعیف   
میزان رضایت شما در راه اندازی سیستم کیوسک اطلاع رسانی اسناد مالی چیست؟
  خیلی خوب   خوب
  متوسط   ضعیف
  خیلی ضعیف   
ميزان رضايت شما در نحوه عملكرد اداره كل نوسازي مدارس در ساخت و ساز و كيفيت اجراي پروژه ها چيست؟
  عالي   خوب
  متوسط   ضعيف
  خيلي ضعيف   
ميزان رضايت شما در زمان پاسخ گويي به مراجعات اداره كل نوسازي مدازس خوزستان كدام گزينه است؟
  عالي   خوب
  متوسط   ضعيف
  خيلي ضعيف   
نحوه برخورد پرسنل با ارباب و رجوع محترم چگونه است؟
  عالي   خوب
  متوسط   ضعيف
  خيلي ضعيف